De belevingswereld van mensen met autisme (ook een andere chronische beperking) is als het zout der aarde. Op het eerste oog niet te zien maar toch aanwezig. Het geeft zelfs 'smaak' aan het leven.

Autisme Vriendelijk Limburg bevordert de bewustwording van 'het zout' en wil helpen dat dienstbaar te maken in de samenleving.

Welkom, op de site van Autisme vriendelijk Limburg.

en over goede doelen gesproken...

1. Doelen en Donaties

De stichting heeft ten doel: belangenbehartiging van mensen met een beperking in het autismespectrum of een andere chronische beperking, het bevorderen van de sociaal/culturele contacten tussen mens en euregionale samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren en ontwikkelen van goede doelen projecten. Daarvoor werven we vrijwilligers die in een werkgroep die doelen uitwerken. We informeren het publiek via website, via bijeenkomsten of in een persoonlijk gesprek.

 

De stichting organiseert sociaal/culturele evenementen & concerten. In dit kader is de stichting in 2010 gestart met het ontwikkelen van een autisme vriendelijk muziekfestival later Bluegrass Beeg genaamd. Dit evenement zag in 2013 het eerste levenslicht. Met dit evenement bevordert en activeert de stichting de participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Zo is een belangrijke, ‘eerste steen’, doelstelling bereikt. De diverse betrokkenen zijn wij daarvoor zeer dankbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers en ondersteuners lukt het niet.

Dankzij de goede werken werd in 2015 de Stichting Auti Vriendelijk Limburg aangemerkt als ANBI met ook een aantekening Culturele ANBI. Op 1 mei 2017 is deze status weer ingetrokken.

 

2 Behoefte aan nieuwe donaties.

Sinds het begin zijn de kosten van de stichting aanzienlijk en zijn we ook aangewezen op de welwillende ondersteuning van derden. Om onze activiteiten te kunnen voortzetten, zijn structureel donaties nodig! Die kosten waarvoor de stichting gelden nodig heeft, zijn onder meer:

begeleiding bij de toepassing van wet- en regelgeving WMO/PGB (juridische ondersteuning)

begeleiding bij aanvraag PGB vraagstukken

begeleiding bij de inkoop van professionele zorg

aanschaf en onderhoud van materiaal

benutten van media kanalen (Lokale R/TV kabelkrant)

onderwijs, participatieprojecten

huur zalen e/o werkruimte(n)

pr-kosten voor bijeenkomsten, activiteiten, evenementen/concerten

computer en programmatuur

reis, vervoer en/of verblijfkosten

websites, (hosting)kosten

verzekeringen/vergunningen/bankkosten/telefoon.

 

Draagt u als bedrijfsorganisatie het werk van de Stichting Auti Vriendelijk Limburg een warm hart toe? Overweeg ons financieel te ondersteunen d.m.v. een gift.

 

Overeenkomst Periodieke gift in geld

* Stichting Auti Vriendelijk Limburg is bij de Belastingdienst bekend als een voormalige  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kan uw bijdrage als gift aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst Anbi als ook naar de website van onze adviseur notaris Mr. Rob C.E.M. Dreessen (Metis).

 

Stichting Auti Vriendelijk Limburg

E mail: stichtingautivriendelijklimburg@ziggo.nl

Website : www.stichtingautivriendelijklimburg.nl

NL66 ABNA 0433 4335 90

t.n.v. Stichting Auti Vriendelijk Limburg o.v.v. [naam goede doel]